Image

Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden
1. Op al onze leveringen en diensten zijn onderhavige verkoopsvoorwaarden van toepassing, ongeacht enige voorafgaandelijk afwijkende schriftelijke of mondelinge afspraken.

2. Orderbevestiging

2.1. Enkel de door DOEHETZELF-tuinluxe bevestigde orders verbinden DOEHETZELF-tuinluxe. De uitvoering ervan geschiedt aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. De verkoopsovereenkomst komt slechts tot stand na de bevestiging ervan door DOEHETZELF-tuinluxe. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied.
2.2. Elke annulering van een bevestigd order dient schriftelijk te gebeuren, en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door DOEHETZELF-tuinluxe. Een annulering van een bevestigd order brengt een forfaitaire schadevergoeding met zich mee van 30% van de prijs van de bestelling, en 50% van de prijs van de bestelling indien de annulering plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen voorafgaand aan de geplande leveringsdatum of startdatum van de dienstlevering. Deze schadevergoeding dekt de vaste en variabele kosten, en mogelijke winstderving.

3. Omschrijving van de te leveren goederen en diensten

De omschrijving van de goederen en/of diensten zijn limitatief opgesomd in de gedetailleerde offerte van DOEHETZELF-tuinluxe, en hiervan kan enkel afgeweken mits voorafgaand schriftelijke bevestiging van DOEHETZELF-tuinluxe.

4. Prijs

4.1. De prijs is deze zoals op het bevestigd order vermeld, tenzij DOEHETZELF-tuinluxe zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (wisseltarieven, grondstoffen, lonen, energie, taksen, invoerrechten,…). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
4.2. De prijs is steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5. Levering en leveringstermijn

5.1. De goederen en diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op het bevestigd order, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Een vertraging in de levering van de goederen of de uitvoering der werken kan de bestelling niet ontbinden, noch aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding of om een andere uitspraak te laten gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst. De leverings- en uitvoeringtermijnen zijn dan ook louter indicatief en geenszins een resultaatsverbintenis.
5.2. DOEHETZELF-tuinluxe levert enkel gelijkvloers “op de drempel van het leveringsadres”, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.
5.3. Indien de klant de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de klant wel het risico over de goederen.

6. Controle

6.1. De klant zal bij ontvangst de goederen en na levering van de werken onmiddellijk controleren. Alle goederen en uitvoeringswerken worden verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 8 dagen na de levering. Iedere klacht of protest over hoeveelheden, kwaliteit of uitvoering, geuit na gemelde datum, wordt als niet ontvankelijk beschouwd. Klachten of protesten moeten schriftelijk worden gegeven per aangetekend schrijven. De werken worden dan ook als opgeleverd beschouwd indien er geen klachten volgen.
6.2. De klant moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uren na de levering waarbij onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken in elk geval beperkt is tot vervanging van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoeding.
6.3. Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 8 dagen na kennisname te worden meegedeeld per aangetekend schrijven. In ieder geval kunnen verborgen gebreken slechts tot 1 jaar na de levering van de goederen aangetekend worden meegedeeld aan DOEHETZELF-tuinluxe.
6.4. In geval van (i) niet zichtbare gebreken of (ii) bewijsbare materiaal- of constructiefouten bestaat de tussenkomstplicht van DOEHETZELF-tuinluxe er uitsluitend in dat hij de keuze heeft tussen (a) het ongedaan maken van de fout/gebrek in het goed, (b) het kosteloos verwijderen en omwisselen van het goed (of onderdelen ervan), of (c) het terugnemen van het verkochte goed en de creditering van de aangerekende koopprijs. De klant heeft in geen geval recht op een schadevergoeding.
6.5. Druppelleidingen zijn uitgesloten van garantie omdat de levensduur afhankelijk is van de geboden waterkwaliteit en externe factoren.
6.6. Onze waarborg vervalt in de volgende gevallen:
- Wanneer de informatie ons verstrekt door de klant niet strookt met de werkelijkheid;
- Wanneer onze instructies voor montage, ingebruikstelling, gebruik of onderhoud niet nauwkeurig worden gevolgd;
- Wanneer de goederen (of onderdelen ervan) zonder onze voorafgaandelijk schriftelijke toestemming worden verwijderd, verwisseld of gewijzigd;
- Wanneer de goederen door overmacht, ongevallen, misbruik, weersomstandigheden, brand of kortsluiting schade lijden;
- DOEHETZELF-tuinluxe is onder geen enkel beding aansprakelijkheid voor schade aan de geleverde goederen door geen- of onvoldoende water, vervuild water, defecte internetverbinding etc.

7. Eigendomsoverdracht en risico-overdracht

7.1. De geleverde goederen blijven eigendom van DOEHETZELF-tuinluxe tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.
7.2. De levering van de goederen geschiedt op risico van de klant en dit risico gaat over op de klant van zodra de goederen het magazijn van DOEHETZELF-tuinluxe hebben verlaten. Het is de klant die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Bij niet-tijdige betaling is DOEHETZELF-tuinluxe gerechtigd de goederen terug te nemen, waartoe DOEHETZELF-tuinluxe onherroepelijk en zonder rechterlijke tussenkomst gemachtigd is.

8. Herroepingsrecht bij koop op afstand

8.1 Na ontvangst van de bestelling heeft de klant gedurende 5 werkdagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij het gaat om:
- levende producten zoals planten;
- maatwerk;
- producten die gebruikt, beschadigd of niet compleet zijn;
- producten die door toedoen van de klant defect zijn. In geval van een fabrieksfout komen deze artikelen in aanmerking voor reparatie of vervanging;
- producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die zich door hun aard niet lenen voor terugzending;
- producten die snel verouderen of bederven;
- artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden.
8.2 De kosten voor de retournering van het product aan DOEHETZELF-tuinluxe komen voor de rekening van de klant.

9. Betaling

9.1. De prijs is opeisbaar en betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op onze maatschappelijke zetel. Goederen die door de Klant worden opgehaald zijn behoudens schriftelijk akkoord van DOEHETZELF-tuinluxe contant betaalbaar bij afhaling;
9.2. Het bedrag van de prijs moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de klant.
9.3. In geval van laattijdige betaling of van onvolledige betaling zal het uitstaand bedrag van de te betalen prijs worden verhoogd met (i) een verwijlintrest van 1% per begonnen maand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur, en (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag doch met een minimum van EUR 150,00. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.
9.4. De niet-betaling op de vervaldatum van één enkele factuur, maakt het verschuldigd karakter saldo van al de andere, al dan niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
9.5. Onverminderd artikel 6 van deze algemene voorwaarden, moet de factuur in geval van betwisting door middel van een aangetekend schrijven geprotesteerd worden binnen 10 dagen na ontvangst ervan.
9.6. Betalingen aan tussenpersonen worden als niet bestaande beschouwd.

10. Waarborgen

10.1. Indien het vertrouwen van DOEHETZELF-tuinluxe in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt DOEHETZELF-tuinluxe zich het recht voor om van de Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de Klant weigert om hierop in te gaan, dan behoudt DOEHETZELF-tuinluxe zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding ten gunste van DOEHETZELF-tuinluxe het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 2.2 van deze algemene voorwaarden.
10.2. Bij een mogelijke aansprakelijkheid van DOEHETZELF-tuinluxe is haar gehoudenheid beperkt tot het factuurbedrag waarop deze prestaties betrekking hadden.

11. Geschillenregeling

11.1.Voor alle betwistingen en/of mogelijke geschillen voortvloeiende of van toepassing op deze overeenkomst, zijn enkel de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.
11.2. Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten dewelke met DOEHETZELF-tuinluxe worden afgesloten, als tevens de interpretatie van de overeenkomsten.
11.3. Alle kosten in verband met de gerechtelijke invordering van betalingen, inclusief honoraria, zullen ten laste van de klant worden verhaald
11.4. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de bedingen brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst of de andere bedingen met zich mee.

Natuurlijke zwembaden, groengevels en daktuinen…. Maak je eigen configuratie

Uw tuin in een bouwpakket

Buskruitweg 1 - 3950 Bocholt - Limburg - België - Tel +32 (0) 488 48 37 35
Algemene voorwaarden - Privacy Policy - © Webdesign by Sitematixs.com - Sitemap

Doehetzelf-tuinluxe maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze privacyverklaring. Door verder te surfen op onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.